KOLAI NODZIEJŲ TURĖJAU

Kolai nodziejų turėjau
In tų šalalį žiūrėjau,
Kur mano mergelė
Tį meili šalalėdėlmanį.

Atstok, berneli, nešidzyk
Ir kiemo vartų neklabyk,
Neklabyk vartelių, nelodzyk šunelių,
Nelaisiu.

Ateik pas savo mergelį
Katrai nupirkai skarelį,
Gal jų pasdabojai, kad jai dovanojai,
Aik pas jų.

Neciesūs tavo kelaliai,
Necikri tavo žodeliai.
Pirma prisvilioji, o paskui aploji
Kap šuva.

Suciksiu tokį bernelį,
Kur žino ciesų kelalį,
Ras ciesų kelalį in mano širdelį
Mylimų.

 

OI LINKO LINKO


Oi linko linko, vyšnių sodelis
An mano žirgužėlio.

O kad tep linktų uošvio širdelė
Laisc už manį dukrelį.

Tėvulis laido, motulė žada,
Mergelė jauna neina.

Mergela mano, jaunoji mano,
Kuoj mani brokavoji.

Ar aš ne puikus, ar nepatogus,
Ar ne tėvo sūnelis.

Nors tu ir puikus, nors ir patogus,
Bet durno razumėlio.

O kai tu mušei šyvų žirgelį
Per galvelį kapojai.

Oi dreba dreba šyvas žirgelis
Potavim nenustovi.

Taip aš drebėsiu,jauna mergelė,
Kaip tavo valioj būsiu

 

SĖJAU RŪTELĮ


Sėjau rūtelį, sėjau mėtelį,
Sėjau žalių levandrėlį vidury darželio

Laistiau rūtelį, laistiau mėtelį,
Laistiau žalių levandrėlį vidury darželio

Dzygo rūtelė, dzygo mėtelė,
Cik nedzygo levandrėlė vidury darželio.

Ciktai išdzygo gaili dzirgėlėlė,
Cik išdzygo dzirgėlėlė vidury darželio.

Oi ir atjojo trys bernužėliai,
Ir atjojo bernužėliai visi ulonėliai

Aisiu darželin, skinsiu tris kvietkelius:
Skinsiu broliui, dzieverėliui ir šelmiui berneliui
Broliui rūtelį, dzieveriui mėtelį,
O tam šelmiui bernužėliui gailių dzirgėlėlių.

 

SUSIKALBĖJO SAUSA NENDRELĖ


Susikalbėjo sausa nendrelė,
Sausa nendrelė su dobilėliu.

Bepigu augti tau, dobilėli,
Tau, dobilėli, žalioj lankelėj.

Iš pažemėlių žalia vėjalė,
Per liemenėlį drabni lapeliai.

Per liemenėlį drabni lapeliai,
In viršūnėlį balci žiedeliai.

O man nendrelai, man siūbuonėlai
Iš pažemėlių žvyrelis ėda.

Iš pažemėlių žvyrelis ėda,
Per liemenėlį vanduo galanda.

Per liemenėlį vanduo galanda,
In viršūnėlį vėjalis laužia.

Susikalbėjo jauna martelė,
Jauna martelė su mošaitėla

Bepigu augti tau, mošaitėla,
Tau, mošaitėla, pas motinėla.

Laukan išėjus langvi darbeliai,
Namo parėjus meilūs žodeliai.

O man martelai, man vargdzienėlai
Laukan išėjus, sunkūs darbeliai.

Laukan išėjus, sunkūs darbeliai,
Namo parėjus, graudūs žodeliai.