Gimiau 1929 m. liepos 10 d. valstiečių šeimoje Veršių kaime, Leipalingio apylinkėje, Druskininkų sav. 1948 m. baigiau Leipalingio gimnaziją. 1955 metais - Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos ir filologijos fakultetą. 55 metus dirbau lietuvių kalbos ir literatūros bei tikybos mokytoja Leipalingio ir Veisiejų vidurinėse mokyklose. Per šiuos dešimtmečius kartu su mokiniais ir kitais pagalbininkais parengiau 90 tautosakos rinkinių, pavadintų ,,Tautosaka iš Leipalingio apylinkių“, dvi kraštotyrinio pobūdžio knygas: ,,Kaimas prie Avirio“ ir,,Skamba Gerdašių varpai“.

 

 

 

Poetui kunigui Maironiui

Neišnyko kaip dūmas poetas –
Jis gyvas žmonių širdyse...
Obuvo vienų įskaudintas... kitų numylėtas,
Bet šiandien tėvynėj gyva jo dvasia.

Jo žodžiais apmąstome savo likimą, –
Kai, turėdami laisvę, ar esame laisvi?..
Lietuviai prieš valią palieka Tėvynę...
Ar kada besugrįš jie visi...

Tiktų ir šiandien Maironio kvietimas –
„Paimkim arklą, knygą, lyrą ir eikim Lietuvos keliu...“
Tiek metų jau po Atgimimo,
O mes dar vis po vargo kryželiu...

Tėvyne Lietuva, gimtoji žeme,
Tik mūsų meilė ten gyva.
Brangi kančių tiek išgyvenus,
Poeto apdainuota Lietuva.

„Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai“...
Taip prašė poetas dangaus Visagalį,
Taip melskim ir mes , šito amžiaus vaikai.

Giedokime giesmę „Marija, Marija“
Ir lyg raudą „Oi, neverk, matušėle“...
Mylėkime Lietuvą, žemę gimtinę,
Kaip Maironis Tėvynę mylėjo.
2012-10-21

Atminties šiurkštus delnas
Nužarsto, kas užmiršta...
Ir regi savo praeitį:
Gyvenimo audeklas, tavo išaustas,
Apkritęs buities pelenais...
Ir žymės, kas jau prarasta,
Neuždengsi delnais...
2012-10-11
"
Iš klaidų, patirtų ar matytų, –
Šaltumo nemeilės ar nepagarbos –
Ak, skaudi pamoka!..
Už viską širdim užmokėta...
Vilties žiedas sužvarbęs nuvyto...
O buvo tiek laimės žadėta...
2012-11-02

Imk, vaikeli, dovaną – Gerumo skarą.
Ji Tave sužvarbusį sušildys,
Širdį, skaudančią, neramią,
Lyg mama vaistažolėm pagirdys.

Dvigubai sugrįš gerumas išdalintas
Ir pradžiuginta kita širdis.
Juk įsakymas iš Dekalogo šventas
Primena, kad reikia artimą mylėt...

Jei po kojom bus žvirgždėtas kelias
Ir jei kartais bus labai sunku,
Tarki, Dieve Visagali,
Būki su manim kartu...
2012-10-11

Atleisk

Atleiski, Dieve, už tą auką,
Su kuria artinuos prie Tavo kojų...
Ne tokios gal iš mano rankų lauki –
Didesnio Tau pasiaukojimo.

Ne iš gėlių nupyniau šį vainiką –
Iš sielos paslapčių ir virpulio širdies,
Tik tau vienam galiu tai patikėti...
Pasmerk mane arba... atleisk.

Širdy tyriausias slaptas jausmas.
Argi galėtų būti nuodėmė iš meilės,
Kai lydi ją ne žemės geismas?...
Juk meilė, Dieve, iš tavęs ateina.

Noriu būti rasos lašeliu
Ant balto žiedelio lelijos,
Kuri žydi visu gražumu
Prie kojų Mergelės Marijos –

Ji supras ir padės
Mums išlikt be kaltės.
2012-07-26