Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Kultūros ministras „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Kiti teisės aktai

Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo