Druskininkų  savivaldybės  viešoji biblioteka siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, informuojame apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną bei supažindiname duomenų subjektus su jų teisėmis.

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje duomenų apsaugos pareigūno pareigas eina bibliotekininkė duomenų apsaugai Eglė Juškienė
admin@druskininkai.mvb.lt
+370 313 52358

Vaizdo stebėjimas

Tvarkomi duomenys:

  • Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenų tvarkymo tikslai:

  • užtikrinti Druskininkų viešosios bibliotekos darbuotojų bei lankytojų saugumą

  • užtikrinti Druskininkų viešosios bibliotekos patalpose ir prie pastato esančio turto apsaugą

Duomenų valdytojas:

  • Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka (įmonės kodas 190034569, Kudirkos g. 13, LT-66120, Druskininkai, el. paštas: direktore@druskininkai.mvb.lt

Duomenų tvarkymo pagrindas:

  • Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka (įmonės kodas 190034569, Kudirkos g. 13, LT-66120, Druskininkai, el. paštas: direktore@druskininkai.mvb.lt