Bibliotekos veiklos sritis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra; galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, etnokultūrinei, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.

 • Bibliotekos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):
 • Bibliotekų ir archyvų veikla (91.01).
 • Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;

 • Kino filmų rodymas, kodas 59.14;

 • Įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;

 • Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla 82.1;

 • Interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.12;

 • Knygų leidyba, kodas 58.11;

 • Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

 • Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

 • Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82,19;

 • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

 • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

 • Profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12;

 • Kitų narystės organizacijų veikla, kodas 94.9;

 • Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

 • Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

 • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.