Gimiau 1961-ųjų metų rudenį. Keletas vaikystės metų prabėgo gražioje ežerų apsuptyje Daugų miestelyje pas močiutę. Vėliau vaikystė ir jaunystė prabėgo Druskininkuose. 1979 metais baigiau Druskininkų I-ąją vidurinę mokyklą. Metais anksčiau – Druskininkų muzikos mokyklos akordeono klasę. Vėliau studijas tęsiau Vilniaus kultūros mokykloje. Tapau masinių renginių režisūros specialistė. Pagal paskyrimą pradėjau dirbti Merkinės kultūros namuose. Su pertraukomis juose dirbu daugiau nei dvylika metų. Jau septintus metus vadovauju Varėnos kultūros centro Merkinės filialo folkloro ansambliui „Kukalis“.

Merkinės etnografiniam ansambliui „Kukalis“. Be to vadovauju dar dviems vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų kolektyvams. Nuo pat pirmųjų mano darbo metų Merkinėje žavėjausi liaudies dainomis. Jas užrašinėjau. „Kukalio“ turtų skrynelėje labai daug pačių ansambliečių tėvų ir močiučių atliktų dainų. Keletą jų pristatau.

*************

Prašysiu Dzievo per visų dzienų,
Kad ūkanotas rytas būt.

Kad nemacytų manį motulė
Iš jaunimo pareinancios.

Macyc nematė, girdėc negirdėjo
Iš vainikėlio suprato.

Barė motulė, barė senoji
In vainikų žiūrėdama.

Nebark motula, nebark senoji
Gražus mano bernužėlis.

Gražu pažūrėcie, gražu prakalbėcie
Cik nežinau razumėlio.

Prašysiu Dzievo, per visų dzienų
Kad ūkanotas rytas būt.

Kad nemacytų manį tėvulis
Per laukelį parjojancio.

Macyc nematė, girdėc negirdėjo
Iš kepurėlės suprato.

Barė tėvulis, barė senasai
In kepurį žiūrėdamas.

Nebark tėvuli, nebark senasai
Graži mano mergužėlė.

Gražu pažūrėcie, meili prakalbėcie
Cik nežinau notūrėlės.

*************

Nucilo, nurimo gamtužė,
Nakcis jau užmigdė visus,
Kodėl tu širdzie nenurimsci
Kadu gi tau poilsis bus.

Pravirkdiau dainuodama gamtų,
Pravirkdiau žaliuosius miškus,
Pravirkdiau pilkus debesėlius,
Kad lytų lietucis smarkus.

Pravirkdiau aš akmenį kietų
Gulincį jūros gilumoj.
Bernelio širdzis daug kietesnė
Aš jos sugraudzinc negaliu.

Jauna cigonukė man būrė
Žiūrėdama man in akis
Nebūk nusiminus mergaite
Dar nebaigta meilė sugrįš.

O kad aš suciktau cigonį,
Tai aš jų išbartau labai.
Cigone, tu juoda cigone,
Man viskų tadu melavai.

Nuskrido per šalį drugelis
Nudegintas saulės kaitros
Su žodžiais apvylis bernelis
Paliko blaškycis skausmuos.

O Dzieve, kokia nelaiminga,
Kad turtų dzidzų neturiu,
Ne meilės, o turtų jis troško
Dėl kurių jo būc negaliu.

*************

Ant kalnelio gryčiukėlė,
O pakalnėj šalcinėlis.

O pakalnėj šaltinėlis,
Teka čystas vandenėlis.

Tį mergelė burnų prausė,
O bernelis žirgų girdė

Ir prakalbo bernužėlis
In tų jaunų mergužėlį:

-Oi mergela, mergužėla
Gražūs tavo kasnykėliai,

Gražūs tavo kasnykėliai
Dar gražesnis vainikėlis.

Laisk nurišči kasnykėlius
Ir nuimcie vainikėlį

Pasiklausiu mocinėlės
Ir senojo tėvužėlio.

Oi dukrela dukružėla
Necikėki bernužėliui

Sutryps tavo kasnykėlius
Ir nuvycis vainikėlį.

*************

Siuntė motulė, siuntė senoji
Siuntė mani mocinėlė upėn vandenėlio.

Tai aš nubėgau, tai aš nuskubėjau,
Aš nubėgau nuskubėjau upėn vandenėlio

Ir atplaukė gulbė, baltas gulbinėlis
Ir sudrumstė, subangavo upėn vandenėlį.

Ir atplaukė laivas, juodas laivužėmis,
Tam laivelį laivužėlį jaunas bernužėlis

Sustok, mergužėla, balta lelijėla,
Pakalbėsim, mergužėla, nor pusvalandėlį.

Pastacyk viedrelius, paguldzyk naštelius,
Pakalbėsim, mergužėla, daug meilių žodelių

Negaliu stovėcie, su tavim kalbėcie
Savo senai motinėlai bijau nusidėcie.

KOLAI NODZIEJŲ TURĖJAU

Kolai nodziejų turėjau
In tų šalalį žiūrėjau,
Kur mano mergelė
Tį meili šalalėdėlmanį.

Atstok, berneli, nešidzyk
Ir kiemo vartų neklabyk,
Neklabyk vartelių, nelodzyk šunelių,
Nelaisiu.

Ateik pas savo mergelį
Katrai nupirkai skarelį,
Gal jų pasdabojai, kad jai dovanojai,
Aik pas jų.

Neciesūs tavo kelaliai,
Necikri tavo žodeliai.
Pirma prisvilioji, o paskui aploji
Kap šuva.

Suciksiu tokį bernelį,
Kur žino ciesų kelalį,
Ras ciesų kelalį in mano širdelį
Mylimų.

OI LINKO LINKO


Oi linko linko, vyšnių sodelis
An mano žirgužėlio.

O kad tep linktų uošvio širdelė
Laisc už manį dukrelį.

Tėvulis laido, motulė žada,
Mergelė jauna neina.

Mergela mano, jaunoji mano,
Kuoj mani brokavoji.

Ar aš ne puikus, ar nepatogus,
Ar ne tėvo sūnelis.

Nors tu ir puikus, nors ir patogus,
Bet durno razumėlio.

O kai tu mušei šyvų žirgelį
Per galvelį kapojai.

Oi dreba dreba šyvas žirgelis
Potavim nenustovi.

Taip aš drebėsiu,jauna mergelė,
Kaip tavo valioj būsiu

SĖJAU RŪTELĮ


Sėjau rūtelį, sėjau mėtelį,
Sėjau žalių levandrėlį vidury darželio

Laistiau rūtelį, laistiau mėtelį,
Laistiau žalių levandrėlį vidury darželio

Dzygo rūtelė, dzygo mėtelė,
Cik nedzygo levandrėlė vidury darželio.

Ciktai išdzygo gaili dzirgėlėlė,
Cik išdzygo dzirgėlėlė vidury darželio.

Oi ir atjojo trys bernužėliai,
Ir atjojo bernužėliai visi ulonėliai

Aisiu darželin, skinsiu tris kvietkelius:
Skinsiu broliui, dzieverėliui ir šelmiui berneliui
Broliui rūtelį, dzieveriui mėtelį,
O tam šelmiui bernužėliui gailių dzirgėlėlių.

SUSIKALBĖJO SAUSA NENDRELĖ


Susikalbėjo sausa nendrelė,
Sausa nendrelė su dobilėliu.

Bepigu augti tau, dobilėli,
Tau, dobilėli, žalioj lankelėj.

Iš pažemėlių žalia vėjalė,
Per liemenėlį drabni lapeliai.

Per liemenėlį drabni lapeliai,
In viršūnėlį balci žiedeliai.

O man nendrelai, man siūbuonėlai
Iš pažemėlių žvyrelis ėda.

Iš pažemėlių žvyrelis ėda,
Per liemenėlį vanduo galanda.

Per liemenėlį vanduo galanda,
In viršūnėlį vėjalis laužia.

Susikalbėjo jauna martelė,
Jauna martelė su mošaitėla

Bepigu augti tau, mošaitėla,
Tau, mošaitėla, pas motinėla.

Laukan išėjus langvi darbeliai,
Namo parėjus meilūs žodeliai.

O man martelai, man vargdzienėlai
Laukan išėjus, sunkūs darbeliai.

Laukan išėjus, sunkūs darbeliai,
Namo parėjus, graudūs žodeliai.