Jau tapo tradicija, kai Druskininkų PMMA asociacija „Branduma“ kartu su Tėvynės pažinimo draugija (TPD) aptaria naujus jos leidinius. Su pagarba ir meile prisimename buvusį draugijos valdybos pirmininką, dabar jau garbės pirmininką dr.Kazį Račkauską, pristačiusį mums Tautotyros metraščio I ir II tomus. Liepos 23d. viešojoje bibliotekoje, kuri yra pagrindinė mūsų rėmėja, vyko Tautotyros metraščio III t. pristatymas. Jį mums atrideno iš Vilniaus naujas TPD valdybos pirmininkas dr. Jonas Rekešius ir šį leidinį motiniška šiluma subrandinusi ir globojusi TPD Vilniaus skyriaus pirmininkė Birutė Mikulytė.
Susitikimą pradėjome šviesios atminties Dzūkijos lakštingalos Birutės Zalanskaitės daina „Už kalnelių už aukštųjų“ muzika mūsų draugės kompozitorės Aldonos Masiokienės, žodžiai poeto Kazio Bradūno. Daina buvo skirta paminėti TPD pradininko Tado Daugirdo ir visų tautotyros metraščiuose įamžintų žmonių atminimui. Poetinio žodžio spalvomis susitikimą padabino aktorė Audronė Padegimaitė. Ji mums padovanojo poetų J.Aisčio ir B. Brazdžionio poezijos mozaiką.
TPD pirmininkas dr. J. Rekešius kalbėjo, kad knyga yra pats didžiausias ginklas. Neįmanoma jos sunaikinti. Tautotyros metraštis yra toks kūrinys, kur autorius gali improvizuoti, būti savimi. Joks istorikas neparašys tokio kūrinio. Čia žmonių liudijimai yra istorinė tiesa. Čia išlieka autoriaus „aš“ savitumas. Metraštis eina teisingu keliu – niekas neturi būti užmirštas, nuskriaustas. TPD pirmas ir paskutinis uždavinys – tautotyros metraštis. Ketvirtame tome ypatingai norima akcentuoti tema Lietuvos mokytojui. Per jį galima atskleisti Lietuvos istorinio lūžio laikotarpį, gilaus pažinimo sistemą. „Užrašyk savo mokytojų prisiminimus, mintis“ . Metraštyje plėtojamas žmogaus dvasios ir būties atvaizdavimas. Užaugo nauja verslininkų karta, kuriai aktualus ne vien godulio pinigams patenkinimas. Jiems reikalingas ir dvasinis penas. Jie nori bendradarbiauti su metraščiu. Kita kryptis – emigracija. Joje gyvenantys žmonės domisi savo ir tautos istorija. Istorinės tiesos pasakymas labai svarbus. Kitaip mes galime tapti istorinio blūdo dalimi. Lietuvos šviesuolio kardinolo V. Sladkevičiaus Sąjūdžio pakilimo laikais išsakytos mintys: „Kilkime ir kelkimės. Švieskime ir švieskimės“ labai aktualios ir šiandien. Pirmininkas pasidžiaugė, kad tokia gausi Druskininkų šviesuomenė. Visiems palinkėjo, kad plunksna gerai bėgtų ir su mintim spėtų.
Tautotyros metraščio III tomą išgvildeno B. Mikulytė. Jis, palyginus su ankstesniais tomais, yra didesnis apimtimi, straipsnių įvairove ir žanru leidinys. Ji paminėjo ne tik jau tapusių nuolatiniais autoriais, bet ir naujai prisijungusiųjų asmeninę ir mokslinę patirtį turinčių, ir jaunųjų autorių publikacijas. Knygoje yra ir trijų druskininkiečių rašiniai: Izabelės Skliutaitės- Navarackienės, dr. Antano Lankelio ir Alvyros Jurkonytės-Grėbliūnienės. B. Mikulytė dėkojo I. Navarackienei, nuolatinei metraščio rėmėjai ir įvairių temų autorei. Jos straipsniai buvo publikuoti visuose trijuose metraščio tomuose. Knygos globėja dėkojo ir džiaugėsi, jog Kaišiadorių rajono žmonės, skaitydami metraštį, sužinojo apie jų kraštietį muzikos mokytoją Vincą Čiuladą. Apie jo šeimą prisiminimais pasidalijo giminaičiai, kaimynai, pedagogai. Juos užrašė A. Grėbliūnienė skiltyje „Mūsų tėvynainiai“ „Pedagogų Marijos ir Vinco Čiuladų atminimui“. Džiugu buvo matyti susitikime ir Marijos Karlavičiūtės- Čiuladienės kaimynus Marytę ir Romą, mokytoją Pranę Vaišnorienę. (Jie gyvena Lipliūnuose). Mokytoja papasakojo apie šviesios atminties kaimynę, pedagogę Mariją ir padėkojo straipsnio autorei už M.V.Čiuladų šeimos atminimo įamžinimą knygos puslapiuose.
Nepamiršome pasidžiaugti ir savo dzūkiškos protarmės skambesiu. Čia, kur „cykiai cykiai Nemunėlis teka“, poetės Onutės Bleizgienės žodžiais yra: „Dzūkų kraštas dainon – Dainava,/Cia baltesnė šilainių smiltelė,/ Cia žalesnė pušies garbana…Oi gražai šneka cia motulė,/ Oi gailiai verkia cia siratėlė./Tai nėra nėra gražesnių žodelių, kap dzūkų tarmė.“ Į mūsų tėvų ir senelių laikus sugrąžino mokytoja, kraštietė Stasė Radzevičienė. Ji paskaitė humoristinius, dzūkiškai parašytus pasakojimus „Marci“ ir „Žantukas“. Susitikime prisiminimais apie TPD ankstesnę veiklą pasidalijo Ramona Jonušienė. Ji kvietė pasivaikščioti primirštais M.K.Čiurlionio takais į Mizarus. Aš viliuosi, kad atsiras druskininkiečių, kurie į Tautotyros metraštį įrašys ir prisiminimus apie muzikos mokytoją B. Zalanskaitę.
Prie kavos puodelio toliau netilo diskusijos, mezgėsi naujos pažintys, gimė įvairūs sumanymai.